PRIVACY BELEID

(laatst bijgewerkt: 14 juni 2018)

Fiscuraat B.V., gevestigd te Vught, Taalstraat 40, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fiscuraat.nl
Taalstraat 40
5261 BE VUGHT
+31 73 658 70 90

Privacy Officer van Fiscuraat B.V. is te bereiken via privacy@fiscuraat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fiscuraat B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft, tenzij we hiervoor (aanvullende) toestemming krijgen. Uitzondering hierop is indien dit als gevolg van wettelijke bepalingen, professionele standaard of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de aangiften die wij verzorgen en/of de (fiscale) advisering:
– voor- en achternaam;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– IP-adres;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch;
– gegevens over uw activiteiten op onze website;
– bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fiscuraat B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN);
– financiële gegevens in de ruimste zin;
– familiale banden/verhoudingen;
– indien noodzakelijk, én met uw toestemming, medische gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fiscuraat B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het opstellen van belastingaangiften;
– (belasting)advies;
– opmaken van loonstroken;
– estate-planning;
– overige door u van ons gevraagde dienstverlening;
– verzenden van onze nieuwsbrief;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Fiscuraat B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij op basis van een van de navolgende
verwerkingsgrondslagen.

Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.

Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan waarvoor u toestemming heeft verleend en strikt noodzakelijk is. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Fiscuraat B.V. via privacy@fiscuraat.nl.

Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, mits uw belangen niet zwaarder wegen. Hieronder valt onder meer om onze marketingactiviteiten uit te voeren en te analyseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fiscuraat B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fiscuraat B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, zoals externe specialisten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fiscuraat B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Fiscuraat B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Onder ‘andere derden’ vallen onder meer de Belastingdienst, gerechtshoven, rechtbanken en rechtshandhavings- of regelgevende instanties.

Fiscuraat B.V. kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshavingsinstanties, of wanneer dit voortvloeit uit geldende wetgeving, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven.
Audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor privacy of (gegevens) beveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren, dan wel in het kader van een belastingcontrole.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fiscuraat B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fiscuraat B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content zouden kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een verzoek in te dienen om deze gegevens te corrigeren of een verzoek in te dienen om deze gegevens te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid zoals hiervoor omschreven of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@fiscuraat.nl. Wij zullen alle redelijke en praktische maatregelen treffen, voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wetgeving en professionele normen, om aan uw verzoek tegemoet te komen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fiscuraat B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Fiscuraat B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fiscuraat B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via privacy@fiscuraat.nl

Wijziging van deze verklaring:
Fiscuraat B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen wij de datum bij “laatst bijgewerkt” bovenaan aanpassen. Als de wijziging een fundamentele verandering in de aard van verwerking of relevant voor u is, wordt u voorafgaand aan de wijziging hierover geïnformeerd via het gebruikelijke communicatiekanaal.