Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: Fiscuraat B.V., gevestigd te Vught, Taalstraat 40.

1.2
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fiscuraat B.V.

1.3
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van (de vennoten van Fiscuraat B.V., alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van) al degenen die voor Fiscuraat B.V. werkzaam zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Fiscuraat B.V., van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Fiscuraat B.V., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Fiscuraat B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Fiscuraat B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Gegevens en informatie
3.1
Fiscuraat B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Fiscuraat B.V. verlangde gegevens en informatie en/of die gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Fiscuraat B.V. die nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht, tijdig in de vorm en op de wijze als door Fiscuraat B.V. gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.2
Opdrachtgever is gehouden Fiscuraat B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Fiscuraat B.V. verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt.

3.4
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Fiscuraat B.V. verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Fiscuraat B.V. kan in verband met niet of niet-correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken. Opdrachtgever vrijwaart Fiscuraat B.V. voor schade die het gevolg is van niet of niet-correcte naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 4 – E-mail- en internetgebruik
4.1
Opdrachtgever en Fiscuraat B.V. kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren. Aan het gebruik van internet en e-mail kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot ) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Fiscuraat B.V. is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van internet en/of e-mail.

4.2
In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Fiscuraat B.V. bepalend.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
5.1
Fiscuraat B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd. Fiscuraat B.V. is niet verplicht de aan haar verstrekte opdracht zelf uit te voeren. Fiscuraat B.V. is bevoegd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

5.2
Indien het inschakelen van derden extra kosten voor Opdrachtgever met zich mee zal brengen, zal Fiscuraat B.V. daartoe slechts overgaan na goedkeuring van Opdrachtgever.

5.3
Fiscuraat B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Fiscuraat B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4
Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

5.5
De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Fiscuraat B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn, waarbij een termijn van minimaal twee weken als redelijk wordt aangemerkt.

Artikel 6 – Overmacht
6.1
Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6.2
In geval de situatie als bedoeld in het eerst lid zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 7 – Intellectuele vermogensrechten
7.1
Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Fiscuraat B.V. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Fiscuraat B.V., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

7.2
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiscuraat B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 7.3.

Artikel 8 – Geheimhouding
8.1
Fiscuraat B.V. is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Fiscuraat B.V. een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Fiscuraat B.V. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Indien Fiscuraat B.V. als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt of dreigt te worden aangemerkt, is hij gerechtigd om bescheiden of andere informatie van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen, aan de rechter en/of aan een door Fiscuraat B.V. in dit kader geraadpleegde raadsman of andere adviseur, indien deze openbaarmaking door Fiscuraat B.V. noodzakelijk wordt geacht in het kader van het voeren van verweer door Fiscuraat B.V.

8.2
Fiscuraat B.V. is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, alsmede andere gegevens en informatie waarvan Fiscuraat B.V. bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen, alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Fiscuraat B.V. waaronder begrepen het door Fiscuraat B.V. of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Fiscuraat B.V. voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.

8.3
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiscuraat B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Fiscuraat B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Fiscuraat B.V., op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever of één van de voor hem werkzame bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens
9.1
In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Fiscuraat B.V. of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Fiscuraat B.V., kan Fiscuraat B.V. persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

9.2
In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever, alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Fiscuraat B.V. en derden, kan Fiscuraat B.V. persoonsgegevens verwerken.

9.3
Verwerking van persoonsgegevens door Fiscuraat B.V. in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 – Honorarium
10.1
Opdrachtgever is, ongeacht het resultaat, aan Fiscuraat B.V. een honorarium, alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Fiscuraat B.V. gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

10.2
Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Fiscuraat B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

10.3
Fiscuraat B.V. heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor te verrichte werkzaamheden heeft betaald aan Fiscuraat B.V., dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11 – Betaling
11.1
Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

11.2
Alle buitengerechtelijke kosten die Fiscuraat B.V. heeft in verband met het incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

11.3
Alle kosten die Fiscuraat B.V. heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Fiscuraat B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 12 – Reclames
12.1
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Fiscuraat B.V. te worden kenbaar gemaakt.

12.2
Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Fiscuraat B.V. aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3
In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Fiscuraat B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen
13.1
Fiscuraat B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Fiscuraat B.V. onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

13.2
Fiscuraat B.V. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet-tijdig of niet-deugdelijk presteren door Fiscuraat B.V.

13.3
Fiscuraat B.V. is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fiscuraat B.V. voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Fiscuraat B.V. uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

13.4
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Fiscuraat B.V. beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op driemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 75.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een afwijking is eenmalig en dient schriftelijk te worden bevestigd.

13.5
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fiscuraat B.V. of hem leidinggevend management.

13.6
Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

13.7
Opdrachtgever vrijwaart Fiscuraat B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Fiscuraat B.V. geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

13.8
Opdrachtgever vrijwaart Fiscuraat B.V. voor aanspraken van derden (medewerkers van Fiscuraat B.V. en door Fiscuraat B.V. ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Fiscuraat B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Fiscuraat B.V. in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze
15.1
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Fiscuraat B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Fiscuraat B.V., waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin Fiscuraat B.V. woonplaats heeft.

15.3
In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden kunnen Opdrachtgever en Fiscuraat B.V., na een gezamenlijke beslissing daartoe, kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Fiscuraat B.V., Vught, 1 januari 2010

Nader kennismaken?