Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Fiscuraat Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Vught, hierna te noemen ‘Fiscuraat’.

Verwerken van gegevens
Indien u gebruikmaakt van de website van Fiscuraat, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf, op eigen initiatief, verstrekt of bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Persoonsgegevens worden door u altijd vrijwillig aan Fiscuraat verstrekt.

Fiscuraat verwerkt deze gegevens:
• teneinde de website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van de website;
• teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Fiscuraat toe te kunnen sturen, hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Fiscuraat, al dan niet via de website, te optimaliseren;
• teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Fiscuraat toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

Fiscuraat verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Omdat Fiscuraat haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Fiscuraat uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:
• voor werving- en selectiedoeleinden
• voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Fiscuraat u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek
• in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door Fiscuraat niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie kan u wel de mogelijkheid geboden worden dergelijke informatie op te geven.

Bijzondere persoonsgegevens
Fiscuraat vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat, om welke reden ook, toch wilt doen, dan gaan wij ervan uit dat u Fiscuraat uitdrukkelijk toestemming geeft om die gegevens te verwerken.

Direct marketing
Fiscuraat kan de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook aanwenden ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten. Indien u geen prijs stelt op informatie van Fiscuraat, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Fiscuraat zal uw gegevens dan niet meer voor marketing doeleinden gebruiken.

E-mail
Via de website kunnen mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan mogelijk uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Fiscuraat voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Fiscuraat vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:
• Fiscuraat hiertoe wettelijk verplicht is
• u daar expliciet om vraagt
• dit nodig is om u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen
• u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd
• deze derden andere Fiscuraat entiteiten betreft.

De website van Fiscuraat worden niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Externe links
Fiscuraat heeft mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacybeleid van Fiscuraat daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat die derden of anderen op die websites informatie over u verzamelen. Fiscuraat is niet verantwoordelijke voor de inhoud van die websites noch voor de handelingen van die derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacybeleid van die websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens
Fiscuraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website
Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Fiscuraat, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Beveiliging
Fiscuraat heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Fiscuraat dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Fiscuraat en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Wijzigingen
Fiscuraat behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit beleid vermeld.